Pediyatrik Kardiyoloji Daha büyük görüntüle

Pediyatrik Kardiyoloji

36

AKADEMİSYEN KİTABEVİ

64,80 TL


KDV Hariç: 60,00 TL

Pediyatrik Kardiyoloji

Detay

Bu kitap hem kısa, özlü hem de etraflı hazırlanmıştı; tıp literatüründe bu özellikler nadiren bir aradadır. Bir kardiyoloji text-book' ta pratisyenler için çok fazla ayrıntı olan ekokardiyografi, kateterizasyon ve anjyiokardiyogram ve cerrahi girişimlerin ezoterik detayları yer alır. Burada bölümler pratiğe yönelik hazırlanmış; ilaç dozları, aralıkları ve uyarılara yer verilmiştir. Yeri geldiğinde farklı görüşlere yer vermesine rağmen Dr. Park üzerinde düşünülmüş, hepsinden önemlisi mantıklı olan kendi önerilerini de cesurca belirtmiştir.

Bu mükemmel kitapta Dr. Park’ın kariyerinin etkisini görmek benim için kolay oldu. Dr. Park mükemmel bir genel pediyatri eğitimi yaptı, ardından birçok yıllar pediyatrik kardiyoloji ve kardiyovasküler fizyolojide çalıştı. Kanada'da akademik pediyatrik kardiyolojide birkaç yıl geçirdikten sonra kendi ülkesine döndü ve Washington eyaletinde küçük bir toplulukta aile hekimi olarak görev yaptı. Konsültanların bulunmadığı ve hastanın hızla transportunun kolay olmadığı bir bölgede hekimlik yapmanın güçlüklerini çok iyi öğrendi. Farmakolojide araştırma asistanlığına döndü ve sonuçta kardiyovasküler ilaçların dinamikleri hakkında pediyatrik kardiyoloji alanında düşünebileceğim herhangi bir kişiden daha çok bilgisi oldu. Son yıllarda kendisi üniversite ayarında pediyatrik kardiyoloji pratiği yaptı ve öğretti, ayrıca kariyerinde kazandığı bilgi ve becerinin aktarılma sürecini öğrendi. Bu kitap tüm bu deneyimleri ve doğal bir öğretmenin özel açıklığı ile birlikte her sayfada bilim ve pratik arasındaki dengeyi yansıtmaktadır.
Dr Park ile daha önce birlikte çalıştığım için övünüyorum ve kendisinin pediyatrik kardvolojiye bu katkısından dolayı gurur duyuyorum.
Warren G.Guntheroth, M D Pediyatri Profesörü Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü Başkanı Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Seattle,

İÇİNDEKİLER


Kısım I Kalp Hastalananım Rutin Değerlendirilmesinde Temel Araçlar
Öykü Alma 
Gestasyonel ve Natal Öykü 
Postnatal Öykü 
Aile Öyküsü
Fizik İnceleme 
Büyüme Örneği 
İnspeksiyon 
Palpasyon
Kan Basıncı Ölçümü 
Oskültasyon
Kalp İncelemesinde Yenidoğana Ait Bazı Özellikler 
Elektrokardiyografi 
Vektöryel Yaklaşım Nedir? 
Pediyatrik ve Yetişkin Elektrokardiyogramlarının Karşılaştırılması 
Elektrokardiyogramda Temel Ölçümler ve Yorumlamada Gerekli Olan Normal ve Anormal Değerler 
Atriyal Hipertrofı 
Ventriküler Hipertrofî 
Ventrikül İletim Bozuklukları 
ST-Segmenti ve T-Dalgası Değişiklikleri 
Göğüs Röntgeni
Kalp Boyutu ve Silüeti
Kalp Boşluklarının ve Büyük Damarların Değerlendirilmesi
Pulmoner Damarsal Gölgeler 
Sistemik Yaklaşım
Akış Diyagramları


Kısım ıı Kalp Hastalıklannın Değerlendirilmesinde Özel Araçlar
İnvaziv Olmayan Teknikler 
Ekokardiyografi
Stres Testleri
Uzun Süreli EKG Kaydı 
Ayaktan Kan Basıncı
Monitörizasyonu 
İnvaziv Girişimler 
Kardiyak Kateterizasyon ve Anjiyokardiyografi 
Girişimsel Kateterizasyon İşlemleri


Kısım III Patofizyoloji
Fötal ve Perinatal Dolaşım
Fötal Dolaşom
Doğumdan Sonra Dolaşımdaki Değişiklikler 
Prematür Yenidoğanlar 
Sol-Sağ Şantlı Lezyonların
Patofîzyolojisi 
Atriyal Septal Defekt 
Ventriküler Septal Defekt 
Patent Duktus Arteriyozus
Endokardiyal Yastık Defekti 
Obstrüktif ve Valvüler Regürjitan
Lezyonların Patofîzyolojisi 
Ventrikül Çıkış Yolu Obstrüksiyonu 
Atriyoventriküler Kapakların Darlığı 
Valvuler Regürjitan Lezyonlar 


Kısım IV Spesifik Doğuştan Kalp Hastalıktan
Sol- Sağ Şantlı Lezyonlar 
Atriyal Septal Defekt 
Ventriküler Septal Defekt 
Yönetim 
Patent Duktus Arteriyozus 
Prematür Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriyozus 
Komplet Endokardiyal Yastık Defekti 
Parsiyel Endokardiyal Yastık Defekti 
Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş 
Obstrüktif Lezyonlar 
Pulmoner Darlık 
Aort Darlığı 
Aort Koarktasyonu 
Aortik Ark Kesintisi 
Siyanotik Doğuştan Kalp Hastalıkları
Siyanotik Yenidoğana Yaklaşım 
Büyük Arterlerin Tam Transpozisyonu
Büyük Arterlerin Doğuştan Düzeltilmiş Transpozisyonu 
Fallot Tetralojisi
Pulmoner Atrezili Fallot Tetralojisi (Pulmoner Atrezi ve Ventriküler Septal Defekt) Pulmoner Kapak Yokluğu ile Birlikte Fallot Tetralojisi
Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş 
Triküspid Atrezisi 
Intakt Ventriküler Septumlu Pulmoner Atrezi 
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu 
Ebstein Anomalisi
Persistan Trunkus Arteriyozus 
Tek Ventrikül 
Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül 
Heterotaksi (Atriyal İzomerizm, Splenik Sendromlar) 
Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu 
Vasküler Halka 
Sıklık 
Patoloji 
Klinik Özellikler 
Tanı 
Yönetim 
Odacık Yerleşimi ve Kardiyak
Malpozisyon 
Odacık Yerleşimi 
Dekstrokardi ve Mezokardi 
Diğer Doğuştan Kalp
Anomalileri 
Sinüs Valsalva Anevrizması 
Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden
Anormal Çıkması (Bland-White-Garland Syndrome,ALCAPA Syndrome) 
Aortopulmoner Septal Defekt 
Arteriyovenöz Fistül, Koroner 
Arteriyovenöz Fistül, Pulmoner 
Arteriyovenöz Fistül, Sistemik 
Atriyal Septal Anevrizma 
Servikal Aortik Ark
Ortak Atriyum 
Kor Triatriyatum 
DiGeorge Sendromu
Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül 
Ektopia Kordis 
Hemitrunkus Arteriyozus 
Idiyopatik Pulmoner Arter Dilatasyonu
Kartagener Sendromu 
Paraşüt Mitral Kapak 
Patent Foramen Ovale 
Perikardiyal Defekt, Doğuştan
Aortanın Psödokoarktasyonu 
Pulmoner Arter Darlığı 
Scimitar Sendromu
Sistemik Venöz Anomaliler


Kısım V Ediınsel Kalp Hastalıkları
Primer Miyokard Hastalıkları 
Hipertrofîk Kardiyomiyopati 
Diyabetik Anne Bebeği 
Yenidoğanın Geçici Hipertrofik Kardiyomiyopatisi 
Dilate veya Konjestif Kardiyomiyopati Endokardiyal Fibroelastozis 
Doksorubisin Kardiyomiyopatisi 
Karnitin Eksikliği
Restriktif Kardiyomiyopati 
Sağ Ventrikül Displazisi 
Noncompaction Kardiyomiyopatisi 
Kardiyovasküler Enfeksiyonlar 
Enfektif Endokardit 
Miyokardit 
Perikardit 
Konstriktif Perikardit 
Kawasaki Hastalığı 
Lyme Karditi 
Postperikardiyotomi Sendromu 
Postperfüzyon Sendromu 
Human Immundeficiency Virus Enfeksiyonu
Akut Romatizmal Ateş 
Sıklık 
Nedenler 
Patoloji 
Klinik Özellikler
Tanı 
Ayırıcı Tanı
Klinik Gidiş 
Yönetim
Prognoz 
Korunma
Kalp Kapak Hastalıkları 
Mitral Darlık 
Mitral Yetmezlik 
Aort Yetersizliği
Klinik Özellikler
Mitral Kapak Prolapsusu 
Kardiyak Tümörler 
Sıklık 
Patoloji 
Klinik Özellikler 
Yönetim 
Sistemik Hastalıklarda Kardiyovasküler Etkilenme 
Mukopolisakkaridoz 
Sistemik Lupus Eritematozus 
Romatoid Artrit 
Friedreich Ataksisi
Musküler Distrofı 
Miyotonik Distrofi 
Marfan Sendromu 
Akut Glomerülonefrit
Hipertiroidizm: Doğuştan ve Edinilmiş 
Hipotiroidizm: Doğuştan ve Edinilmiş 
Orak Hücreli Anemi


Kısım VI Aritmiler ve Atriyoventriküler İleti Bozuklukları
Kardiyak Aritmiler 
Sinüs Nodundan Kaynaklanan Ritimler 
Atriyumdan Kaynaklanan Ritimler 
Atriyoventriküler Noddan Kaynaklanan Ritimler 
Ventrikülden Kaynaklanan Ritimler 
Uzun QT Sendromu 
Kısa QT Sendromu 
Brugada Sendromu 
Bölüm 25 Dr. Sevcan Erdem Atriyoventriküler İleti
Bozuklukları 
Birinci Derece Atriyoventriküler Blok 
İkinci Derece Atriyoventriküler Blok 
Üçüncü Derece Atriyoventriküler Blok 
Atriyoventriküler Disosiyasyon 
Çocuklarda Kardiyak Pacemakerlar ve İmplante Edilebilir Kardiyovertör Defîbrilatörler 
Yapay Kardiyak Pacemaker EKG'leri 
Çocuklarda Pacemaker Tedavisi 
İmplante Edilebilir Kardiyovertör Defîbrilatör


Kısım VII Özel Problemler
Konjestif Kalp Yetersizliği 
Tanımlama 
Nedenler 
Konjestif Kalp Yetersizliği Patofîzyolojisi 
Tanı 
Yönetim 
Bölüm 
Sistemik Hipertansiyon 
Tanımlama 
Normal Kan Basıncı Standartları

ISBN9786053970484
Basım Yılı2009
Sayfa Sayısı678
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)Myung K.Park
Çeviri EditörüNazan ÖZBARLAS

Yorum Yaz

Pediyatrik Kardiyoloji

Pediyatrik Kardiyoloji

Pediyatrik Kardiyoloji

Yorum Yaz

VadeAylıkToplam
164,80 TL64,80 TL
233,21 TL66,42 TL
322,14 TL66,42 TL
416,61 TL66,42 TL
513,28 TL66,42 TL
611,07 TL66,42 TL
107,25 TL72,45 TL
116,64 TL73,08 TL
126,14 TL73,72 TL
VadeAylıkToplam
164,80 TL64,80 TL
234,03 TL68,05 TL
322,89 TL68,67 TL
417,32 TL69,28 TL
513,98 TL69,90 TL
611,75 TL70,52 TL
107,25 TL72,45 TL
116,64 TL73,08 TL
126,14 TL73,72 TL
VadeAylıkToplam
164,80 TL64,80 TL
232,40 TL64,80 TL
321,60 TL64,80 TL
416,20 TL64,80 TL
512,96 TL64,80 TL
610,80 TL64,80 TL
107,25 TL72,45 TL
116,64 TL73,08 TL
126,14 TL73,72 TL
VadeAylıkToplam
164,80 TL64,80 TL
233,37 TL66,74 TL
322,25 TL66,74 TL
416,69 TL66,74 TL
513,35 TL66,74 TL
611,12 TL66,74 TL
107,25 TL72,45 TL
116,64 TL73,08 TL
126,14 TL73,72 TL

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.