Genel Cerrahi Atlası Daha büyük görüntüle

Genel Cerrahi Atlası

9786054084159

Habitat

115,00 TL

92,00 TL

-20%


KDV Hariç: 92,00 TL

Genel Cerrahi Atlası

Genel Cerrahi Atlası, sıklıkla yapılan ameliyatlar için nasıl referans gösterileceği konusunda oldukça sınırlıdır. Kitaba venöz portlar, kateterler, direnler için kanülasyon ve dikiş gibi temel cerrahi tekniklere dair bir bölüm için başvurulmalıdır. Ana bölüm, genital dışı organları, retroperitonumu, karın boşluğunu, toraks duvarı ve boşluğunu, boynu, yumuşak dokuları, cildi ve anatomik bölgeleri içeren adım adını formatta ameliyatları gösterir. Keza, içeriği travma cerrahisi, ampütasyonlar, vasküler cerrahi, pediatrik cerrahi, kolorektal cerrahi ve herni cerrahisidir. Tam ve hızlı oryantas)fon için her bir cerrahi bölüm: önce cerrahiye hazırlamaya, anesteziye, pozisyon vermeye, uygun anatomiye, risklere, komplikasyonlara ve ameliyat sonrası bakıma dair kısa öneriler sunar. Akabinde detaylı açıklamalar ve mükemmel çizimlerle ameliyat tekniği sunulur.

Anahtar özellikler

•  Her genel cerrahın tüm yaygın, yayınlanmış ameliyatları bilmesi gerekir
•  Her bir ameliyat prosedürünü adını adım klavuz eder
•  1200'den fazla yüksek kalitede resim cerrahi anatomiyi ve her bir resim ameliyatın bir aşamasının tekniğini gösterir
•  Öğretici sayfa düzeni, materyalin kolay anlaşılmasını sağlar
•  Deneyimlerle kazanılmış ipuçları, trikler, tuzaklar oldukça hayati bilgilerdir


Uygulamada tüm cerrahlar için ideal olan Genel Cerrahi Atlası, geniş alanın gözden geçirilmesini sağlayan tek cilt kullanışlı bir kitaptır. Zira, bu Idtap, cerrahi işleme başlamadan önce hızlı bir şekilde konuyu gözden geçirmek isteyen mesleğini icra eden cerrahların kitaplığında değerli bir referans kaynak olacaktır.

Volker Schumpelick, MD, Almanya, Aachen, Üniversite Hastanesi, Genel Cerrahi Servis Direktörü ve Profesörüdür.

Uluslar aıosı tıp ve bilim alanında yayıncılık ödülü kazanan Thime, tüm ürünlerinin sunumunda ve son teknoloji ürünündeki sanat içeriğinin en yüksek kalitede standardını taahhüt ettiğini göstermektedir. Thieme'nm ticari marka mavi ve gümüş rengi içeren yayınları, yayıncılıkta mükemmel üstünlükle eş anlamlı olmuştur

Cerrahi yüzme veya bisiklet sürmede olduğu gibi kitaplardan okunarak öğrenilmez. Cerrahide eğitim usta çırak ilişkisi şeklindedir. Öğrenende öğretende profesyonel biçimde yakın ilişki içindedirler. Bugünün genç cerrahları nadiren, öğretim üyeleri gözetiminde pratik yapma imkanı buluyorlar. Çalışma zamanının azalması, laboratuar hayvanlarında pratik yapma imkanının azalması ve cerrahinin özelleşmesi gibi nedenlere bağlı kısıtlamalardan dolayı temel cerrahi ameliyatlar için yapılan eğitimler değişti. Sonuçta genç cerrah çoğu şeyi nadir olarak ameliyat sırasında görüyor ve bir çok tecrübe gereken bu operasyonlar azdır. Özellikle laparoskopik cerrahide daha uygun duruma gelen ve mükemmel eğitim imkanı sağlayan cerrahi simulatörler temel cerrahi ameliyatları kapsamayabilir. Cerrahi simulatörler özel alanlarda bazı yeteneklerin gelişimine ve koordineli hareketlerin nasıl yapılacağına yardımcı olur ancak standart ameliyat tekniklerini uzman olacak düzeyde göstermez. Video filmlerin yanında cerrahi atlaslar ameliyatların bütün aşamalarını göstermesi açısından genç cerrahlar için önemli kaynaklardır.

Bu cerrahi atlas günlük cerrahi pratikte yapılan 16 genel ve 150 özel ameliyatı anlatıyor. Bu kitap öğrenciler, asistanlar ve tabii ki uzman doktorlar için önemli bir kaynaktır. Bu atlasın amacı çok detaylı bilgi vermek veya uzmanlaşmanın genel prensiplerini azaltmak değildir. Bu kitap genel cerrahi içindir.
Özel bölümlere ayrıldıktan sonra ortaya çıkmış olan genel cerrahi için değildir. Bir genel cerrah için temel olan bilgileri içerir.

İngilizce baskısından dolayı çok memnun olduk ve hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu cerrahi atlasın amacı eğitim gören cerrahlar için referans kitap oluşturmak ve yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda daha fazla öğrenmeye istek oluşturmakta amaçlardan biridir. Bunun yanında uzman doktorlarda kendi öğrendiği teknikleri burada bulunan standart tekniklerle karşılaştırma İmkanı bulurlar. Daha iyi akılda kalması için bütün ameliyatların evreleri şematize edildi böylece ameliyattaki bütün evreler tek tek incelendi. Nasıl otomobil yarışı pilotları yarıştan önce bütün pisti hayallerinde gözden geçirirler, cerrahlarda ameliyattan önce bütün evreleri kısa bir şekilde hayalinde gözden geçirmeli.

KİTABIN İÇİNDEKİLER

Genel Durumlar

Genel Konular..........................,.............................................1
1     Cerrahi Prosedüre Başlangıç Noktaları.................................2
2     Bisturi, Portegü, Dikiş İpi ve Makasların Kullanımı...............4
3     Bağlama ve Dikişli Bağlama.................................................6
4     Düğümler ..........................................................................S
5    Cilt Dikişi...........................................................................11
6     Direnler.............................................................................14
7     Üriner Katater...................................................................17
8    Venöz Giriş.......................................................................21
9     Santral Venöz Port............................................................25
10  Venöz Cutdown................................................................26
11   Eklem Ponksiyonları...........................................................28
12   Plöral Ponksiyon (Torasentez)............................................31
13   Mesane Ponksiyonlar .......................................................33
14  Asit Ponksiyonu (Parasentez).............................................34
15   İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi...........................................35
16  Arteriyal Ponksiyon ve Arterİyal Kateterizasyon.................36


Ameliyatlar

Deri ve Yumuşak Dokular...................................................40
17     Cilt Lezyonlarının Eksizyonu............................................40
18     Yumuşak Doku Tümörlerinin Çıkarılması.........................43
19     İnguinal Lenf Nodlarının Çıkartılması...............................45
20     Yara Bakım.....................................................................47
21      Sekonder Dikiş................................................................49
22     Ense Karbonkülü............................................................51
23     Bursektomi (Dirsek)........................................................53
24     V-Y İlerletme Flebi...........................................................55
25     Z-Plasti............................................................................57
26     Split-Deri Kapama...........................................................59
27     Gangliyon (El Bileği)........................................................61
28     Panaris (Felon)................................................................63
29     Paranişya (Dolama).........................................................64
30     Ayak Başparmak Tırnağının Batması
(Unguis Incarnatus; 1/3 Kama Rezeksiyon).....................67
Boyun....................................................................................69
31      Servİkal Lenf Nodunun Çıkartılması.................................69
32     Trakeotomi (Açık ve Perkütan Trakeostomi).....................71
33     Juguler Venin Açılması....................................................76
34     SubtotalTiroidektomi ....................................................79
35     Total Tiroidektomi..........................................................85
36     Paratiroidektomi.............................................................91
37     Zenker Divertikülü...........................................................94
Göğüs Duvarı ve Kavitesi....................................................98
38     Aksiller Lenf Nodu Temizliği............................................98
39      Meme Biyopsisi.............................................................101
40      Subkütanöz Mastektomi...............................................103
41      Mastektomi (Auchinclos-Patey).....................................105
42       Göğüs Tüpü................................................................109
43      Median Sternotomi......................................................112
44     Posterolateral Torakotomi.............................................116
45     Aksiller Torakotomi.......................................................120
46     Atipik Açık Akciğer Rezeksiyonu....................................123
47     Atipik Torakoskopik Akciğer Rezeksiyonu......................126
48     Sağ Üst Lobektomi.......................................................129
49      Pnömektomi.................................................................132
50     Torakoskopik Plevrektomi..............................................135
Abdomİnal Kavite: Diyafram.............................................138
51      Diyafram Rüptürü.........................................................138
Abdominal Kavite Özefagus..............................................140
52      Hiyatal Fıtık Tamiri (Lortad-Jacop Hiyatoplasti)...............140
53      Fundoplikasyon (Nissen-Rosett i ve Toupet)...................144
54      Laparoskopik Fundoplikasyon.......................................148
55     Akalazya İçin Kardiomiyotomi (Gottstein -Heller).........154

Abdominal Kavite: Mide....................................................156
56     Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG).......................156
57      Gastrostomi (VVitzel).....................................................159
58     (Delinmiş) Peptik Ülserin Kapatılması.............................162
59      Kanayan Peptik Ülserin Dikilmesi...................................165
60     Gastrojejunostomi........................................................168
61      Ploroplasti (Heineke-Mikuticz, Finney, Jaboulay).............172
62      Selektif Trunkal Vagotomi.............................................175
63     Trunkal Vagotomi.........................................................180
64     Gastroduodenostomi (Billroth I)....................................182
65     Gastrojejunostomi (Billroth II).......................................190
66      Roux-en-Y Gastrojejunostomi........................................193
67      Gastrektomi ve Longmire Gastrik Rekonstrûksİyon........195
68     Gastrektomi ve Roux-Y Gastrik Rekonstrüksyon............206
Abdominal Kavite: Safra Kesesi ve Safra Yolları.............208
69      Kolesistektomi..............................................................208
70      Laparoskopik Kolesistektomi.........................................212
71      Koledok Eksplorasyonu.................................................217
72      Hepatikojejunostomi.....................................................221
Abdominal Kavite: Karaciğer............................................225
73      Karaciğer VVedge Rezeksiyonu......................................225
74     Karaciğer Kisti..............................................................227
75     Sol Hepatik Lobektomi..................................................231
76     Karaciğer Rüptürü........................................................236
77      Hepatik Artere Port Katater Yerleştirilmesi....................240
Abdominal Kavite: Pankreas.............................................243
78      Pankreas Nekrozektomi Uygulanması...........................243
79      Psödokistojejunostomi..................................................246
80     Pankreas Kuyruğunun Rezeksiyonu.............................250
Abdominal Kavite: Dalak...................................................254
81      Splenektomi.................................................................254
82      Parsiyel Splenektomi.....................................................257
83      Splenik Rüptürü............................................................259
84      Laparoskopik Splenektomi............................................261
Abdominal Kavite: Periton................................................264
85      Peritonitis ve Laparostoma............................................264
86     Peritenovenöz Şant.......................................................268
Abdominal Kavite: İnce Barsak.........................................272
87      İnce Barsağın Segmenter Rezeksiyonu..........................272
88     İnce Barsağa İntraluminal Stent Yerleştirilmesi (DenisTüpü)..................276
89      Meckel Divertikülü........................................................280
90     Uçİleostomi.................................................................283

91      Loop lleostomi..............................................................289
Abdominal Kavite: Kalın Barsak........................................292
92     Appendektomi.............................................................300
93      Laparoskopik Appendektomi  .......................................292
94      Loop Transvers Kolostomi.............................................305
95      Uç Sigmoidostomi (Hartmann Prosedürü).....................309
96     Stoma Kapatılması........................................................315
97      Kolotomi ve Polipektomi...............................................318
98      Distal ileum ve Transvers Kolon Arasında
Palyatif Anaztomoz.......................................................321
99     Sağ Hemikolektomi.......................................................325
100   İleorçekal Rezeksiyon....................................................332
101    Sigmoid Kolonun Tübüler Rezeksiyonu.........................334
102   Sigmoid Kolonun Radikal Rezeksiyonu.........................340
103   Sigmoid Kolonun Laparoskopik Rrezeksiyonu................342
104   Sol Hemikolektomi........................................................347
105   Anterior Rektum Rezeksiyonu.......................................355
106   Rektum Rezeksiyonu.....................................................369
Retroperition......................................................................375
107   Adrenalektomi..............................................................375
108   Laparoskopik Adrenalektomi.........................................379
Proktoloji...........................................................................381
109   Hemoroidektomi (Miles-Gabriel)....................................381
110   Perianal Apse................................................................385
111    Perineal Fistür (Flep Kaydırma Yöntemi İle)....................388
112   Perianal Trombozis........................................................392
113   Lateral Sfinktrotomİ (Parks)...........................................395
114   Pilonidal Sinüs (Schrudde-Olivari)..................................401
Eksternal Genital Organlar................................................401
115   Testiküler Hidrosei........................................................401
116   Vazektomi....................................................................404
Fıtıklar.................................................................................406
117   Kasık Fıtığı Onarımında Lokal Anestezi..........................406
118   Kasık Fıtığı Tamirinde Diseksiyon ..................................409
119   Kasık Fıtığı Onarımı (Shouldice).....................................417
120   Kasık Fıtığı Onarımı (Bascini).........................................421
121    Kasık Fıtığı Onarımı (Lichtenstein) ................................424
122   Transinguinal Preperitoneal Meş Onarımı (TIPP)............427
123   Preperitoneal Kasık Fıtığı Onarımı.................................431
124   Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı..................................438
125   Femoral Fıtık Onarımı (Crural Yaklaşım).........................443
126   Femoral Fıtık Onarımı (inguînal Yaklaşım;
Lotheissen McVay)........................................................446
127   Femoral Fıtık Onarım (İnguinocrural Yaklaşım).............451
128   Epigastrik Fıtık..............................................................454
129   Göbek Fıtığı..................................................................456
130   İnsizyonel Fıtık..............................................................460
131    Spigelian Fıtık...............................................................464
Pediatrik Cerrahi................................................................467
132   Çocuklarda Kasık Fıtığı..................................................467
133   İnguinal Teslisler İçin Orşiyopeksi {Shoemaker)..............472
134   Sünnet.........................................................................478
135   Piloromiyotomi{Weber-Ramstedt)..............................481
Damarlar.............................................................................483
136   Femoral Embolektomi...................................................483
137   Femoral Trombektomi..................................................483
138   Krosektomi, Büyük Safen Ven Çıkarılması ve
Perforator Bağlanması...................................................490
139   Dializ Şantı (Cimİno Arteriovenöz Fistül)........................497
Amputasyonlar...................................................................499
140   El ve Ayak Parmak Amputasyonu .................................499
141    Dizaltı Amputasyonu....................................................502
142   Dİzüstü Amputasyonu..................................................505
Travmatoloji.......................................................................510
143   Kırıklarda Traksiyon Uygulaması....................................510
144   İliak Kemikten Kansellöz Kemik Grefti Alınması.............516
145   Diz Septik Artriti...........................................................519
146   Bacak Fasyotomisi.........................................................522
147   Per ve Suprakondiler Humerus Kırıkları (Çocuklarda).....525
148   Olekranon Kırığı - Gergi Bandı.......................................527
149   Radius Şaft Kırığı-ARİF: Plak Tespiti..............................530
150   Distal Radius Kırığı-ARİF Plak Tespiti............................534
151    Distal Radius Kırığı - Kirschner Teli ile Tespit...................538
152   Dupuytren Fasyotomi....................................................541
153   Fleksor Tendon Tamiri...................................................544
154   Ekstensor Tendon Tamiri...............................................547
155   Karpal Tünelin Serbestleştirilmesi..................................550
156   Pelvik Eksternal Fiksasyonu...........................................552
157   Dinamik Kalça Vidası....................................................552
158   Proksimal Femoral Çivileme..........................................561
159   Femur başı Replasmanı (Hemiartroplasti)......................567
160   Femoral Diafizi - (ARİF) Plak Tespiti...............................572
161    Patella Kırığı - Gergi Bandı Tekniği..................................576
162   Tibia intramedüller Çivileme..........................................580
163   Bacak-Eksternal Fiksatör..............................................584
164   MedialMalieol-ARİF....................................................587
165   Lateral Malleol-ARİF....................................................590
166   FibuîarBağ Dikişi ve Periosteal Flep ile Bağ Rekonstrüksiyonu.............595
167   Aşİl Tendon Tamiri........................................................598
Ek Okuma...........................................................................603
İndeks.................................................................................605


 

ISBN9786054084159
Basım Yılı2011
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı603
Kitap DiliTÜRKÇE
Yazar(lar)Volker Schumpelick,
Çeviri EditörüNazif ZEYBEK,Yusuf PEKER

Yorum Yaz

Genel Cerrahi Atlası

Genel Cerrahi Atlası

Yorum Yaz

VadeAylıkToplam
192,00 TL92,00 TL
248,31 TL96,62 TL
332,50 TL97,49 TL
424,59 TL98,37 TL
519,85 TL99,24 TL
616,69 TL100,11 TL
VadeAylıkToplam
192,00 TL92,00 TL
248,31 TL96,62 TL
332,50 TL97,49 TL
424,59 TL98,37 TL
519,85 TL99,24 TL
616,69 TL100,11 TL
VadeAylıkToplam
192,00 TL92,00 TL
248,31 TL96,62 TL
332,50 TL97,49 TL
424,59 TL98,37 TL
519,85 TL99,24 TL
616,69 TL100,11 TL

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.