Page 86 - current-2016

Basic HTML Version

İNDEX
1764
CMDT 2016
Eli kavrama, kalp üfürümlerini
etkileyen,335
t
Elidel. Bkz Pimekrolimus
Elitek. Bkz Rasburicase
Ellence. Bkz Epirubicin
Eller
tinea
vezikülobüllöz dermatiti
(Pomfoliks),
120-121,
121
f
ayırıcı tanısı konmuş tinea, 121
Elmiron. Bkz Pentosan
Elocon. Bkz Mometasone
Eloxatin. Bkz Oxaliplatin
Elsberg sendromu, 1347
Eltrombopag
aplastik anemide, 506
miyelodisplastik sendromlarda, 516
trombositopeni
kemoterapi-nedenli, 538, 1637
immun, 540
Eltrombopag; Romiplostim
Immün trombositopeni için,539f
Elvitegravir, 1334, 1337. Ayrıca bkz
Antiretroviral tedavi
Tenofovir ile/cobicistat/emtricitabine,
1328
t
, 1330
t
, 1331, 1334,
1335, 1335
t
, 1336
Elvitegravir/
istat)1328,1330,1331,1334,1335,1335,1336
Emadine. Bkz Emedastine
Emboli. Ayrıca bkz Tromboemboli;
emboli’de, 294
t
Embolizasyon
GI kanama için, 580, 583
tümör, akciğer kanseri, 1588
embolizm, 296
embolizm’de, 296
helikal CT, 295, 295
f
, 297
f
Embriyo. Bkz Fetus
mbriyonel hücreli karsinom, testiste, 1630
Emcyt. Bkz Estramustine
Emedastine, allerjik göz
hastalıklarında, 168, 170
t
Emery-Dreifuss muskuler distrofi, 1024
t
Emetine, amebiyazis için, 1494, 1495
t
Emezis. Ayrıca bkz bulantı ve kusma
zehirlenme için/ ilaç aşırı dozda, 1554
Emisyon, kaybında (anejekülasyon), 943,
947, 1040. Ayrıca bkz Erektil
disfonksiyon/impotans
EML4-ALK füzyon gen ürünü, akciğer
kanseri, 1587
Emosyonel değişiklikler, terminal
hastalar/ölen hastalar, 90
Empty can test, 1662
t
Emsam. Bkz Selegiline, transdermal
Emtricitabine, 1327
t
, 1330, 1331, 1341
t
.
Emtriva. Bkz Emtricitabine
Emzirme.
Bkz
Laktasyon
Enalapril, 447
t
kalp yetmezliği için, 403
hipertansiyon için, 447
t
hidroklorotiazid ile, 447
t
Enalaprilat, hipertansif acil durum/acil
, 461
t
, 462
Enbrel. Bkz Etanercept
Encainide, toksisitesi, 379
Encephalitozoon/Encephalitozoon
intestinalis,
1496, 1497
Endarterektomi, carotid. Bkz karotid
endarterektomi/ tromboendarterektomi
Endemik guatr,
1123–1124
Endemik hemolitik-üremik sendromu,
540, 541
t
Endemik pire kaynaklı (fare) tifus,
1400
t
,
1401
Endemik sifiliz,
1467
endikasyonları ,
1257-1258,
1258
f
yöntemleri
1258-1259,
1258
f
nutrisyonel gereksinimler ve
1259
pankreatitte, 711
hasta izleme sırasında
1261-1262
protein-enerji malnutrisyonu
için, 1246
solunum yetmezliğinde, 317
kısa bağırsak sendromunda, 622
ülseratif kolitte, 644
Endoglin
(ENG)
gen, herediter
endokardit profilaksisi, 1430
t
malaria, 1484
t
, 1487
Pnömositis
pnömoni, 1325
t
, 1522
rozasea, 129
cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları,
1412
t
toksoplasmosis, 1325
t
Endokardit
infektif, 1290
t
,
1427–1432
, 1428
f
,
1429
t
, 1430
t
anaerobik,
1448
antikoagulasyon, 1431
ikrobiyal kemoprolaksi, 1429,
1429
t
, 1430
t
herediter hemorajik
telanjiektazi, 1658
gebelik sırasında,
429
, 802
bartonellozis, 1428, 1446
candidal, 1518
Coxiella
/Q ateşi, 1406, 1407
Ilaç kullanımında, 1280, 1290
t
,
1427
enterokokal, 1290
t
, 1413, 1427,
1430
gonokokal, 1445
HACEK organizmalarının neden
olduğu, 1427, 1431
Doğal kapak, 1427
ve antikoagulasyon , 349
t
, 1431
pnömokokal, 1414, 1415, 1430
prostetik kapak, 1427, 1431
ve antikoagulasyon, 349
t
, 1431
stafilokokal, 1290
t
, 1419, 1420,
1427, 1429, 1430–1431
koagulaz-negatif
organizmaların neden olduğu, 1419, 1420,
1427, 1431
streptokokal, 1290
t
, 1412, 1427,
1429–1430, 1430, 1448
Cerrahi tedavide, 1431
Libman-Sacks, SLE’ de, 822
Endoklips, GI kanama için, 580
Mallory-Weiss sendromu/göz yaşı,
597
peptik ülser hastalığında, 614
Endokrin bzoukluklar,
1081–1183
. Ayrıca
bkz
spesifik gland ve
düzensizlik
ve
Multipl endokrin
Endokrin dışı tümörler, MEN, 1181
Endokrin tedavi. Bkz Hormon tedavisi
endokrinolojik bulgular, 1317
Endolenfatik hidrops (Ménière
Endometrial biyopsi
Endometriozis,
758–759
kronik pelvik ağrı, 1702, 1703
infertilite , 758, 759
Endometrit
Endometrit,
760–761
. Ayrıca bkz Pelvik
Endometrit1822
Endometriyal biyopsi, 746
t
anormal uterin kanama, 745–746
endometriyal karsinom, 756–757
Endometriyal hiperplazi
östrojen replasman tedavisi, 777,
1174
postmenopozal vajinal kanama, 747
Endometriyal karsinom/uterus kanseri,
756–757
, 1598
t
östrojen replasman tedavisi, 777,
1174
HNPCC , 652, 653, 757
insidans/mortalite/risk , 756, 1581
t
oral kontraseptif kullanımı, 770
polikistik over sendromu, 763
postmenopozal kanama, 747, 756
Endometriyal kürtaj. Bkz Endometriyal
biyopsi
Endomiyokardiyal biyopsi, infeksiyöz
Endomiyokardiyal fibrozis, 415
Endomiyometrit, 797. Ayrıca bkz
Endomysial antikor, çölyak hastalığında,
577, 646, 1135
Endoservikal kürtaj, 746
t
CIN/servikal kanserde, 753, 754
Endoskopi
akalazyada, 602
kolorektal kanser görüntülemesi/
polip
Endoskopik retrograde
Endotelin reseptör blokörleri (ERB),
Endotelyal erektil disfonksiyon, 943
Endotrakeal entubasyon. Bkz Entubasyon
Endovasküler cerrahi/protezler ayrıca bkz
Endurant. Bkz Rilpivirine
enerji malnutrisyonu), 1245–
1246
Enerji gereksinimleri,nutrisyonel destekte,
1259
Enerji kaybı (protein–enerji