Page 46 - current-2016

Basic HTML Version

İNDEX
1724
CMDT 2016
değerlendirme ölçekleri
kronik, 71,
1037-1039,
1038f
opioidler , 74-75 b1038-1039
kompleks bölgesel ağrı
sendromu, 856, 857
ilaç tedavisi.
bknz
Ağrı
yönetimi, farmakolojik
yaşam sonu, 72-73 de
aşırı duyarlılık, diyabette, 1216
hiponatremi nedeni olarak 863
Nöropatik,
83-84,
83
t,
1011.
Ayrıca
bkz
Nöropatiler
diyabet, 1215,1216
nonfarmakolojik yaklaşımlar
84
otik. Kulak ağrısı
bakınız
yanıt everme, koma veya stuporda,
1003- 1004
somatik bozukluklar ile ilişkili, 1035
Ağrılı diyabetik nöropati, 1215, 1216
Ağrılı cinsel ilişki (Disparoni), 764, 765,
1703
Ağrılı mesane sendromu (Interstisyel
Sistit), 43,
938
Ağrısız miyokard enfarktüsü, 366
Ağrısız Postpartum tiroidit, 1109,1111
Ağrısız sporadik tiroidit(Hashitoxicosis),
1100, 1109-1110, 1110, 1111
AI. Bkz. Aromataz inhibitörleri
AIDS enteropati, 1316
AIDS tükenme sendromu, 1306, 1311
AIDS, transmisyonun,
önlenmesinin prognozunun, 1306,
1337–1338
progresif multifokal lökoen
sefalopatide, 1314, 1370, 1371
sedef / psoriatik artritte, 105, 852,
1314, 1318
Pulmoner tezahürlerin, 274–275,
1312–1313.
Bakınız HIV enfeksiyonu/AIDS, zatürede
reaktif artrit ve, 849, 852, 1314
retina hastalıklarıile ilişkili, 190– 191,
1315
CMV retiniti, 190, 1315, 1351, 1352,
1353
Romatizmal tezahürlerin, 852, 1314–
1315
RSV enfeksiyonlarda, 1381
Salmonella enfeksiyonunda, 1316
Tarama için. Bakınızseboreik
dermatitte
HIV testi, 1318
sinüzitte, 1313
cilt hastalıklarında, 1317–1318
spermicides / nonoksinol 9 ve, 1320
stafilokok cilt enfeksiyonlarında, 1317
Strongyloidiyazda, 1508
Sifilizve, 1322, 1456, 1460, 1465
Sifilis testi ve, 1322, 1460, 1465
sistemik şikayetlerile ilişkili, 1311–
1312
T hücrelerinde. Bakınız CD4 T
hücreleri
toksoplazmada, 983, 1313, 1325t,
1491, 1492
Önleyici tedbir /
kemoprofilaksiyeve, 1324
transmisyonun, 1306–1308
ısırıklarda, 1276, 1277
Fetus / yenidoğana, 804–805,
1308, 1320–1321
sağlık hizmeti sağlayıcıları ve,
1308
Önleyici tedbirlerin, 4, 1319–
1323
kan tarama / kan tedavisive,
533, 1308, 1321
Kondomlar için, 773, 1320
Temas sonrası profilaksi ve,
1279, 1320
Profilaksi öncesi ve, 1279,
1320
tecavüz / cinsel saldırı ve, 775–
776, 1278–1279
cinsel davranış ve, 1306, 1319–
1320
transfüzyonlar ve, 533, 534, 1308,
1321
tedavinin, 1323–1327
adjuvan tedaviler ve, 1324
antiretroviral tedavide, 1306, 1326
–1327, 1327–1329t, 1330t, 1335t,
1336f.
AIDS. Bkz HIV enfeksiyonu / AIDS AIDS
kolanjiopati, 1352, 1497
AIP.Bkz. Akut intermitan porfiri
AIRE geni, tip 1 diyabette, 1185
AIRE.FOXP3 geni, tip 1 diyabette, 1185
Aile içi şiddet, 16, 1067,
1699–1700
yaşlı istismarı, 16,
70
, 70
t
yakın partner, 16, 1067,
1699–1700
Ailesel olmayan Adenomatöz ve tırtıklı
ailesel olmayan, 649-650
ailesel, 651.
Ailevi /önemli diğerleri, hastanın hayat
ailevi Akdeniz ateşi, 588
Ajanlar
glokom/okuler hipertansiyon için ,
173
t
, 179
Ajanlar
HIV enfeksiyonu/AIDS
önlemede, 1324
döküntüler, 1317–1318
keratit,
174–175
miyokarditte, 409
t
tırnaklarda,
158–159
fırsatçı, 1268,
1528–1529
yüzeyel,
109–113
, 109
f
, 110
f
, 112
f
.
Ajitasyon, hafifletme, 85
Akalazya, 589t, 601-602
akalazya, 602
Akamprosat, alkol kullanımı / bağımlılığı,
17,677, 1071
Akantozis nigrikans
kanserle ilgili, 1583t
insülin direnci / diyabet , 1187, 1189
1187f
Akarboz, 1196, 1197t, 1201-1202, 1211,1567
Akarlar
Kuş ve kemirgen, 150
riketsiyal hastalıklar tarafından
iletilen, 1400T, 1401, 1402, 1403
deri lezyonları ve 150
depolanan ürünler, 150
trombikülid, 149-150, 1401
Akatizi antipsikotik ilaçların neden
olduğu 1049
Akciğer biyopsisi,
granulomatoz polianjit, 840
intersisyel akciğer hastalığı, 290
akciğer kanseri, 1584
mezotelyoma, 1589
sarkoidoz, 291
Akciğer fonskiyon testi vCJD.
Bkz
Varyant
Creutzfeldt-Jakob akciğer hasarı,
akut transfüzyon ilişkili, 534
akciğer kanseri, 1582-1588, 1598t
metastatik hastalık, 1588-1589
önlem ve görüntüleme, 15,284-285,
1585-1586
Akciğer kanserinde, 232, 1584
akciğer transplantasyonu,
bakınıztransplantasyon bölümü
adenovirüs enfeksiyonu, 1391,
KOAH, 261
Kistik fibrozis, 265
Pulmoner hipertansiyon, 302
Akciğer volüm azaltma cerrahisi,
KOAH’ta 261
Akciğer,
Abse, 273-274
Koksidomikoza bağlı, 1520
Aspergilloma, 1525
Kanser, bakınız akciğer kanseri
Radyasyon hasarı, 308-309
Aspirasyon, 304, 307 Sigara, 303, 307
Akciğerin büyük hücreli kanseri, 1582
AKIN kriterleri, akut böbrek hasarında, 893
Akıntılı/kabuklu der i lezyonlar ı , 94
t
,
123–125
.
Bkz ayr spesifik tipler
Kurutucu ajanlar, 93
akibi,250,251,1710t
Aşırı doz/toksisite,250,251,1556t,
1577–1578
Hemodializ 1555t,1556t,1578
nöbetlerle,1552t,1577,1578
Akinetik mutizm(kalıcı bitkisel durum),
1005
Akne, 125-128, 126f
antibiyotikler de96T, 125, 127
folikülit ve 126, 129, 130
Inversa (hidradenitis süpürativa), 152
oral kontraseptif kullanımı ve 768
rozasea, 125
steroid (steroid folikülit), 125-126, 129
testosteron replasman