Page 147 - current-2016

Basic HTML Version

İNDEX
1825
CMDT 2016
MS devm. Morphine’i görün
MSH2 / Msh6 genleri, HNPCC içinde,
652
MSI. Mikrosatellit istikrarsızlık bakınız
mTOR inhibitörleri
Meme kanseri için, 738
renal hücreli karsinom için, 1630
MTX. Bknz Metokreksat
Mucor enfeksiyonu, 217-218, 1526
Mukokutanöz (mukozal) kandidiyazis,
131132, 131F, 132f, 1517, 1518
Mukokutanöz herpes simpleks, 1339,
1340f
Mukokutanöz leishmaniasis (espundia), ,
1479, 1480 1478
Mukokutanöz lenf nodu sendromu
(Kawasaki hastalığı), 1345t,
1407-1409
Mukormikozis, 1526
rinoserebral, 217-218
Mukoz membranlar, frengi olarak, 1460-,
1461f, 1462 1461
Mukoza ilişkili lenfoid doku
Mukozal biyopsi
çölyak hastalığı, 618-619
ishal, 577
Mukozal lenfoid tümörleri ilişkili. Bknz
Mukozit, ağızdan, kemoterapi ile
indüklenen, 1647
Multibacillary (lepromatoz) cüzzam, 1452
Ayrıca bakınız Lepra
Multifokal atriyal taşikardi, 390-391
Multinodüler (nodüler) guatr, 1112-1115.
bakınız toksik guatr1100, 1103, 1106
Multipl endokrin neoplazi (MEN), 1179-
1182, 1180t
tip 1 (Wermer sendromu), 1180-
1181, 1180t
mide karsinoid, 1606
gastrinomalı, 615, 616, 1160,
1180
Pankreas / adacık hücre
tümörleri /insülinom içinde 1159, , 1160,
1180-1181, 1229, 1232
paratiroid adenomu / hiperplazi,
1127, 1133, 1180t
hipofiz adenomunda, 1180t,
1081, 1181
Prolaktinomada, 1091
tipi 2A (MEN 2 / Sipple sendromu),
1180t, 1181
medüller tiroid karsinomu, 1116,
1120, 1122, 1180t, 1181
paratiroid adenomu /
hiperplaziiçerisinde, 1127, 1180t, 1181
feokromositomada 1154, 1180t,
1181
2B (MEN 3), 1180t, 1181
medüller tiroid karsinomu, 1116,
1120, 1122, 1180t
paratiroid adenomu / hiperplazi,
1127, 1180t
feokromositomada 1154 , 1180t,
1181
tip 4 (MEN 4), 1180t, 1181
Multipl miyelom. Miyelom bknz
multipl sklerosis , 1000
Multipl skleroz, 1000-1001
optik nevrit ve 191, 192
trigeminal nöralji ve 958
vertigo / 209t, işitme kaybı, 210T, 213
Multisistem atrofi (Shy-Dragersendromu)
multisistem hastalıklar,
927–929
Multisistem krizi, feokromositoma, 1155,
1155t
Multitarget DNA kolorektal olarak,
testlerikanser tarama / polipAlgılama,
649, 1614t, 1615
Kabakulak, 1357-1359, 1358f
Munchausen sendromu, 1036
Munchausen, 1036
Mupirosin, 96T, 217
Murphy işareti, kolesistit, 701
Murray Valley ensefalit, 1366
Muscimol, mantar zehirlenmesiihtiva
eden, 1572t
Muskarin, mantar zehirlenmesi ileihtiva
eden, 1572t
Musküler distrofi, 1023-1024, 1024t
Musset işareti, 342
Mustargen. Mekloretamin bknz
Mutamycin. Mitomisin bknz
Mutasyonlar. Bknz Özel tip ve
hastalıklara
Mutizm
akinetic (kalıcı bitkisel devlet) 1005
şizofreni / psikotik bozukluklarda,
1043
Mürin (pire-bazlı) tifüs, 1400T, 1401
Myastenia gravis 1021-1022,
Aminoglikositlerin
kontrendikasyonları, 1023 1022
okular, 1102
Myastenia Gravis’te MuSK antikorlar,
1022
Myastenik (Lambert-Eaton) sendromu,
1022-1023
kanser, 985, 1022, 1583t
Mycamine. Mikafungin bakınız
Mycobacterium (mikobakteriyal
enfeksiyonları), 1450-1453 1825
abscessus, 283, 284, 1450
Karmaşık avium (MAC), 283, 284,
1288t, 1325t
neden olduğu yaygın hastalık,
1451
HIV enfeksiyonu / AIDS, 284,
1310, 1319, 1325t, 1450, 1451
profilaksi ve 1324, 1451
lenfadenit nedenli,1450
akciğer hastalığının neden
olduğu283,, 284, 1450
bovis
BCG yapılan 282,
bağırsak hastalığı nedenli, 627
lenfadenit nedenli 1450
chelonae / chelonei, 284, 1288t, 1450
fortuitum, 284, 1288t, 1450
Mi gordonae, 1450
haemophilum, 1450
kansasii, 283, 284, 1288t, 1450
lepra, 1288t, 1452
lenfadenit, 238, 1450-1451
malmoense, 283, 1450
marinum, 1451
menenjit, 1273t
tüberküloz dışı (atipik), 1450-
1451. Ayrıca bkz
nontuberkulozatipik
mikobakterilere
HIV enfeksiyonu / AIDS, 283,
284, 1312-1313, 1450, 1451
lenfadenit nedenli, 238, 1450
neden olduğu akciğer hastalığı,
283-284, 1450
neden olduğu deri ve yumuşak
doku enfeksiyonları, 1450-1451
scrofulaceum, 1450
szulgai, 1450
tüberküloz, 275- 283, 1288t, 1451.
bakınızAyrıca Verem nedeniyle
kemik ve eklem hastalığı, 281,
854-855
bağırsak hastalığı, 627
kaynaklanan lenfadenit,238
nedenli menenjit, 1451-1452
neden olduğu akciğer hastalığı,
275283, 277 ° F’ta, 277t, 278t,
280T, 281t
dirençli suşlar, 276, 277t, 280-
281, 1312
ulcerans, 1451
xenopi, 283, 1450
Mycoplasma 1289t
genitalyum, 1454
pneumoniae, 1290t, 1291t
Stevens-Johnson sendromu
nedenli, 134
Myeloid büyüme faktörleri. Filgrastim
Bkz; Büyüme faktörleri;
Sargramostim
Myerson işareti, 988
MYH gen mutasyonları, ailevi içinde
adenomatöz polipozis, 651
Mykrox. Metolazon bknz
Myleran. Busulfan bknz
myokardial infarkta, 372, 394
Myomlar (leiomyomları / fibroid
tümörleri), rahim, 755-756
myonekroz/gazlı gangren, 1288
t
,
1420
novyi,
1420
perfringens,
1420
diare/gıda zehirlenmesi/
Myxedema delilik, 1095, 1096
Myxedema krizi, 1097
Nabız.
bkz
kalp atış hızı,