Page 146 - current-2016

Basic HTML Version

İNDEX
1824
CMDT 2016
Borrelia burgdorferi / Lyme hastalığı
nedenli, 1470, 1473, 1473t
Miyotikler için glokom / göz
Miyotomi, akalazya için, 602
Miyotomi-myomektomi, 415, 416f
Miyotoni / miyotonik distrofi, 1024-1025
kongenita, 1025
Miyozit. Ayrıca dermatomiyosit bakın;
Polimiyozit
HIV enfeksiyonunda / AIDS, 852
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri
(Statinler) nedenli 832
İnklüzyon cisimciği, 831, 1025
MLH1 geni, kolorektal kanserde /
MLL geni,Akut limfoblastik lösemi, 516,
517
MLL-PTD geni,Akut miyeloid lösemi, 517
MMR (kızamık-kabakulak-kızamıkçık)
aşısı, 1295t, 1296t, 1298t, 1356-,
1359, 1363 1357
yan etkiler / kontrendikasyonları ve,
1303t, 1357, 1363
ensefalit ve 1357
bağışıklığı baskılanmış konak /
HIVenfeksiyon / AIDS, 4, 1296t, , 1357,
1359, 1363
Gebelik ve 1296t, 1357, 1359, 1363
undervaccination ve 1355
MMRV (Kızamık-kabakulak-rubella-
MMSE. Mini Mental State Muayenesine
bakınız
Mobilite, azaltılmış. Hareketsizlik bakın
Mobitz tip I (Wenckebach)
Mobitz tip II atriyoventriküler blok, 373,
395
MoCA © (Montreal Bilişsel
Modafinil, uyku-uyanıklık bozuklukları
için, 1066
Model Son dönem Karaciğer Hastalığı
(MELD) skoru, 687-688, 688t
alkolik karaciğer hastalığı /
sirozunda, 678, 687-688
hepatosellüler karsinom ve 1592
postoperatif komplikasyonlar ve 49
Model kellik (androgenetik alopesi),157
kadında 157, , 1167 1705-1706
Modifiye Duke kriterleri,Endokardit için,
1428-1429
Modifiye Marshall skorlama sistemi
pankreatit Için, 709
Modifiye McMurray testi, 1687t, 1689
modulatörleri
oftalmik yan etkileri için, 177
t
ajanlar olarak kullanılan, 1175–1177
atrofik uretrit/vajinit, 777, 1175–1176
yararları, 1173–1174
Moduretic. , amilorit bakınız
hipertansiyon Için
hidroklorotiyazid ile
MODY. Bknz gençbaşlangıçlı diyabet
MODY’de, 1185
t,
1186
Moeksipril / moeksipril hidroklorotiyazid
ile, 447t
Mohs cerrahisi
Bazal hücreli karsinom için, 142
göz kapağı tümörleri için, 165
skuamöz hücreli karsinom için, 143
Moklobemid, bir aşırı doz / toksisite,
1571-1572
Moksifloksasin
anaerobik enfeksiyonlar için, 1448t
bakteriyel rinosinüzit için, 216t
oftalmik bozukluklar, 169t, 174,
pnömoni için, 267t, 270, 273t
Mol hidatiform. molHidatidiform bknz
Molar gebelik. Mol Hidatidiform bakınız
Molds, fırsatçı enfeksiyonların neden
olduğu, 1528-1529 1268,
Mole (deri). Nevüsler Ayrıca bkz
atipik (atipik nevüs), 99-100, 100f
selim, 99, 99F
değişikliklerin melanoma ve, 102,
Normal, 99, 99F
Moleküler adsorban sirkülasyon sistemi
(MARS)
hepatorenal sendrom, 685
karaciğer yetmezliği, 670
Mollaret menenjit, 1340
Molloskum kontagiosum, 141-142, 141F,
1394
HIV enfeksiyonu / AIDS, 142, 1317,
1394
Mometason
inhale, astım için, 249t
intranazal, alerjik burun iltihabı, 218
topikal, deri hastalıkları için, 95T
Monge hastalığı, 1547
Monkeypox, 1394
Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI),
1055t, 1059, 1059t
ilaç / gıda etkileşimleri, 990, 1059,
1059t, 1060t, 1571
Serotonin sendromu ve 35, 1057,
1571
Aşırı doz / toksisite, 1055t, 1059,
1571-1572
oftalmik, 176t
parkinson için, 990
Monoklonal gamopati bknz
Monoklonal proteini. Ayrıca miyelomda
Paraproteine bakınız, 525, 526,927
Waldenström makroglobulinemide,
527-528
Monoklonal gammopati
Monoküler görme kaybı, geçici, 187-188
Monometilhidrazin mantarzehirlenme,
1572-1573, 1572t
Mononeuropathies, 1015-1017. Ayrıca
bkz Mononöritis multipleks;
Nöropatiler
Diyabette, 1216-1217
HIV enfeksiyonunda / AIDS, 1314
sarkoidozdaki, 1013
Mononöritis multipleks, 1010-1015. Bknz
ayrıca nöropatiler
diabetes mellitus, 1216-1217
Lyme hastalığı, 1470, 1471
mikroskobik polianjiitis ve 842
poliarterit nodosa ve 838
Mononukleozis
Mononükleoz benzeri sendrom, 1352
Mononükleoz
CMV, 1352
ilaçlar nedenli hastalığa benzer,1350
Epstein-Barr virüsü, 1345t, 1349-
1350, 1349f
farenjitte, 227, 1350
MONOPRIL / MONOPRIL HCT.
Fosinopril bknz
Monosit sayımı, 1717t
Monositik ehrlichiosis, 1400T, 1404-1405
Montelukast
Alerjik rinit için, 219
astım için, 248t, 250
Montgomery-Asberg ölçeği,
Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA
©), demans tarama, 58, 996
Moraxella / Moraxella catarrhalis
enfeksiyonlar, 1287t, 1435
Morbiliform cilt hastalıkları, 94t
Morfin, 73, 80t, 82
nefes darlığı için, 84
miyokard enfarktüsü, 370, 373
Aşırı doz / toksisitesi, 1573
oftalmik, 176t
pulmoner ödem, 408
Morganella, 1288t
Moricizine, toksisitesi, 379
Motilite bozuklukları. Ayrıca spesifik
hastalıklara bakınız
Motivasyonel görüşme, risk içme ve 1070
Motor aktivite, şizofrenide /psikotik
bozukluklar, 1043
Motor iletim hızı çalışmaları. Bknz İletim
hızı çalışmaları
Motor nöron hastalıkları
Spastisite ile,1002
Motor nöron hastalıkları, 1008-1010
spastiklik neden olduğu, 1002
Motorlu felçleri, göz, 192-193
Motorlu taşıt kazaları. Otomobil
kazalarına bknz
Motrin.
MoviPrep. Polietilen glikol bakınız
Moxalactam, etkilenen trombosit
fonksiyonu, 547t
MPGN. Membranoproliferatif
MPL mutasyonu, birincil myelofibrozisde,
512
MPO-ANCA. Bknz Antinötrofilik
MPSV4 aşı. Bknz Meningokok aşı
MR. Manyetik rezonans görüntüleme
bknz
MRA. Bakınız Manyetik rezonans
anjiyografi
MRSA enfeksiyonu. Bknz Metisiline
dirençli