Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek icin sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız / Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Anesteziyoloji ve Ağrı

Anestezi Kılavuzu Daha büyük görüntüle

Anestezi Kılavuzu

9786059354479

Akademisyen Kitabevi

125,00 TL

100,00 TL


KDV Hariç: 100,00 TL

KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ İÇİN PRATİK HIZLI REFERANS KILAVUZ – AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN MÜKEMMEL

ANESTEZİ KILAVUZU teoriden ziyade klinik uygulamaya odaklanır. Her yerde taşınabilir bu el kitabı, anesteziyoloji pratiğinde karşılaşılan geniş başlıkları ustaca kaplayarak, kısa yine de kapsamlıdır. Stajyerler için mükemmel bir öğrenme aracı ve deneyimli anesteziyologlar için seçkin bir referanstır. Tam renkli olarak sunulmuştur. Anestezi kılavuzu, spesifik vakaların nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilinmesi gereken bilgiyi vermek için çok sayıda çizim, diyagram. Tablo ve algoritma kullanmaktadır. Kapsamı ilaç dozları, monitörizasyon, komplikasyonlar ve klinik önemli noktaları içermektedir. Uluslar arası yazar katımı global bakış açısı ile başlıkların kapsamını sağlamaktadır.

KISIM I. Preoperatif

1.. Preoperatif Değerlendirme

2.. Zor Maske Ventilasyonu ve Entübasyonu Tahmin Etme

3.. Preoperatif Açlık Kılavuzları

4.. Pulmoner Fonksiyon Testleri

5.. Preoperatif EKG

6.. Preoperatif Ekokardiyografi

7.. Kardiyak Olmayan Cerrahi için Kardiyak Risk Sınıflandırması, Lee Skoru, NYHA Sınıflandırması

8.. İnfektif Endokardit Profilaksisi

 

KISIM II. Eşlik Eden Hastalık

9.. Perioperatif Dönemde Kronik İlaçların Yönetimi

10.. Bitkisel İlaçlar ve Takviyeler

11.. Kortikosteroid Alan Hastalar

12.. Antikoagülasyon, Antiplatelet İlaçlar

13.. Obstrüktif Uyku Apnesi

14.. Obezite

15.. İleti Bozuklukları

16.. Taşiaritmiler

17.. Wolff–Parkinson–White (WPW) Sendromu

18.. Pacemakerlar

19.. İmplante Edilebilir Kardiyak Defibrilatörler (ICD’ler)

20.. Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKM)

21.. Anjioödem

22.. Stentli Hasta (veya PKG sonrası)

23.. Preoperatif Koagülasyon Değerlendirmesi

24.. G6PD Eksikliği

25.. Diabetes Mellitus

26.. Karaciğer Yetmezliği

27.. Kronik Böbrek Yetmezliği

28.. Akut Böbrek Hasarı

29.. Parkinson Hastalığı

30.. Multipl Skleroz

31.. Miyastenia Gravis

32.. Önceden Var Olan Spinal Kord Hasarı

33.. Porfiri

34.. Geriatrik Fizyoloji

35.. Lateks Alerjisi

36.. Elektrolit Bozuklukları (Na, K, Ca, Mg, PO4)

37.. HIV ve Anestezi

38.. Anestezik Etkileri ile Birlikte Eşlik Eden Hastalıklar

 

KISIM III. Monitörizasyon

39.. İntraoperatif EKG

40.. Hemodinamik Monitörizasyon

41.. Noninvazif Kardiyak Debi Monitörizasyonu

42.. Nabız Oksimetresi

43.. Kapnografi

44.. İşlenmiş EEG Monitörizasyonu

 

KISIM IV. Genel Anestezi

45.. Preoperatif Anestezi Kontrol Listesi

46.. Total İntravenöz Anestezinin (TİVA) Yönetimi

47.. Vazoaktif İlaçlar

48.. Solunum Devreleri

49.. Ameliyathanede Mekanik Ventilasyon

50.. Dolu Mide

51.. Zor Entübasyon ve Çeşitli Araçlar

52.. Havayolu Blokları

53.. Uyanık Fiberoptik Entübasyon

54.. Retrograd Entübasyon

55.. Yüksek Frekanslı Jet Ventilasyon (HFJV)

56.. Antidotlar

57.. Ambulatuar Anestezi

58.. Opioidler, İndüksiyon Ajanları, Nöromusküler Blokerler

59.. Ameliyathanede Sık Karşılaşılan İlaçlar

60.. İnhalasyon Ajanları

61.. İntraoperatif Olaylar

62.. Postoperatif Komplikasyonlar

63.. Ameliyathane Yangınları

64.. Kan Ürünleri ve Transfüzyon

65.. Masif Transfüzyon, Faktör VII (Von Willebrand Hastalığı Dahil)

66.. Otolog Transfüzyon

67.. Venöz Tromboembolizmin (VTE) Önlenmesi

68.. Heparin İlişkili Trombositopeni

69.. Sık PACU Sorunları; PACU Taburculuk Kriterleri

 

KISIM V. Spesifik Prosedürler

70.. Ortopedik İşlemler; Kemik Çimento İmplantasyon Sendromu; Pnömatik Turnike

71.. KBB İşlemleri

72.. Lazer Cerrahisi için Anestezi

73.. Oftalmoloji

74.. Endokrin Cerrahisi

75.. Karsinoid Tümör, Somatostatin ve Oktreotid

76.. Feokromositoma

77.. Laparoskopik Cerrahi

78.. Robotik Laparoskopik Prostatektomi

79.. Bariatrik Cerrahi

80.. Böbrek Nakli

81.. Karaciğer Nakli

82.. Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)

83.. Ameliyathane Dışı Anestezi

84.. Kozmetik Cerrahi

 

KISIM VI. Kardiyovasküler ve Torasik

85.. KPB’nin Temelleri

86.. İntraoperatif TEE

87.. CABG/OPCAB

  88 Kapak Cerrahisi

  89 Kalp Transplantasyonu

  90 Açık AAA Cerrahisi

  91 Torakoabdominal Anevrizma

  92 Endovasküler İşlemler için Anestezi

  93 Tamponad

  94 Tek Akciğer Ventilasyonu

  95 Torasik Cerrahi

  96 Akciğer Transplantasyonu

  97 Minimal İnvazif Kardiyak Cerrahi

 

KISIM VII. Nöroanestezi/Nöroyoğun Bakım

  98 İKB Monitörizasyonu, Akut İKB Artışı

  99 Nöromonitörizasyon (Transkraniyal Doppler (TCD), EEG, Karotis Güdük Basıncı, Near İnfrared Spektroskopi (NIRS), SjO2)

100 Girişimsel Nöroradyoloj

101 Kraniotomi

102 Uyanık Kraniotomi

103 Nörovasküler Cerrahi

104 Karotid Arter Endarterektomi (CEA)

105 Spinal Cerrahi ve Nörofizyolojik Monitörizasyon

106 Antikonvülzanlar: Nöbet Profilaksisi ve Kronik Tedavi

107 Status Epileptikus

108 Asemptomatik Serebrovasküler Hastalık (Nörocerrahi Dışı İçin)

109 İntraserebral Kanamalı Hastanın Yönetimi

110 Subdural ve Ekstradural Hematomların Yönetimi

111 İskemik İnmeli Hastanın Yönetimi

112 Glasgow ve Liege Skalaları

113 Travmatik Beyin Hasarının Yönetimi

114 Spinal Kord Yaralanmasının Başlangıç Yönetimi

115 Menenjit

116 Beyin Apsesi

117 Diabetes İnsipidus

118 Beyin Ölümü ve Organ Bağışı

 

KISIM VIII. Rejyonal

119 Rejyonal Anestezide Güvenlik

120 Lokal Anestezikler ve Adjuvanlar

121 Nöroaksiyel Anestezi

122 Cerrahi Epidural

123 Spinal Anestezi

124 Kombine Spinal Epidural Anestezi

125 Postdural Ponksiyon Başağrısı

126 Periferik Sinir Stimülasyonu (PNS) Prensipleri

127 Rejyonal Anestezi için Ultrason Kılavuzluğu

128 Perinöral Kateter Takılması

129 Rejyonal Anestezi Sonrası Gelişen Nöropatinin Yönetimi

130 Servikal Pleksus Blokları

131 Brakial Pleksus

132 Üst Ekstremite Dermatomları, Miyotomları, Sklerotomları

133 İnterskalen Blok

134 Supraklaviküler Blok

135 İnfraklaviküler Bloklar

136 Aksiller Blok

137 Dirsek ve El Bileğinde Dal Blokları

138 Dijital Bloklar

139 Lumbosakral Pleksus

140 Alt Ekstremite Dermatom, Miyotom, Sklerotomları

141 Psoas Kompartman (Posterior Lomber Pleksus) Bloğu

142 Femoral Sinir Bloğu, Fasya İliaka Kompartman Bloğu (FİKB)

143 Lateral Femoral Kutanöz Sinir Bloğu

144 Obturator Sinir Bloğu

145 Safen Sinir Blokları

146 Proksimal Siyatik Bloklar

147 Popliteal Bloklar

148 Ayak Bileği Bloğu

149 Torasik Paravertebral Bloklar

150 İnterkostal Sinir Blokları

151 Karın Duvarı ve Organların İnnervasyonu

152 Transversus Abdominis Plan (Tap) Bloğu; İlioinguinal ve İliohipogastrik Bloklar

153 Abdominal Cerrahi için Rejyonal Analjezi

154 Alt Ekstremite Artroplastisi için İnfiltrasyon Analjezisi

155 Yüzün Yüzeyel Blokları

 

KISIM IX. Akut Ağrı (Postoperatif)

156 Multimodal Postoperatif Analjezi

157 Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ'ler)

158 İV PCA (İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi)

159 Opioidler

160 Ağrı Yönetiminde Kullanılan Antidepresanlar ve Antikonvülzanlar

161 Ağrı Yönetiminde Sık Kullanılan Diğer Adjuvan İlaçlar

162 Epidural Analjezi

163 Sürekli Periferik Sinir Bloklarının Yönetimi

164 Erişkinlerde Ağrı ve Sedasyon Skalaları

165 Pediatrik Postoperatif Analjezi

166 Kronik Ağrı Hastasının Akut Ağrı Yönetimi

 

KISIM X. Pediatri

167 Pediatrik Anestezi için İlaç Dozları

168 Yenidoğan Resüsitasyonu

169 Pediatrik Zor Havayolu

170 Pediatrik Vital Bulgular

171 Pediatrik Boy Tablosu

172 Gastroşizis/Omfalosel

173 Trakeoözofageal Fistül (TÖF)

174 Pilor Stenozu

175 Nekrotizan Enterokolit

176 Pediatrik İnguinal Herni Onarımı

177 Hipotonik Çocuk

178 Pediatrik Rejyonal Anestezi

179 Pediatrik Kardiyak Anestezinin Temelleri

 

KISIM XI. Obstetri

180 Gebelik Fizyolojisi

181 Doğum Fizyolojisi ve Postpartum Dönem

182 İlaçlar ve Gebelik

183 Obstetride Antibiyotik Profilaksisi ve Tedavisi

184 Gebelikte Antikoagülasyon

185 Gebeliğin İndüklediği Hipertansiyon, Gebelikte Kronik Hipertansiyon, Preeklampsi, Eklampsi

186 Gebe Hastada Nonobstetrik Cerrahi

187 Doğum Analjezisi

188 Obstetrik Anestezide Kombine Spinal Epidural

189 Sezeryan Seksiyo için Anestezi, Postoperatif Analjezi Seçenekleri

190 Epizyotomi, Perineal Laserasyon ve Forsepsli Doğum için Anestezi

191 Serklaj için Anestezi

192 Tokoliz

193 Sezeryan Sonrası Antikoagülasyon

194 Peripartum Hemoraji

195 Fetal KH Monitörizasyonu

196 İkiz Gebelik, Makat Geliş, Sezaryen Sonrası Normal  Doğum Denemesi: Vajinal Doğum  Deneyen Hastalar için Anestetik Hususlar

 

KISIM XII. Yoğun Bakım

197 Santral Venöz Yol

198 Şok

199 Sepsis

200 Akut Miyokard Enfarktüsü, Komplikasyonları ve Tedavisi

201 Anafilaksi

202 Fiberoptik Bronkoskopi için Akciğer Anatomisi

203 YBÜ Ventilatör Modları

204 ARDS

205 Status Astmatikus

206 Pulmoner Emboli

207 Asit–Baz Bozuklukları

208 Sürekli Renal Replasman Tedavisi

209 Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP) Sendromu

210 Diyabetik Ketoasidoz

211 Hiperosmolar Hiperglisemik Durum (HHD)

212 Kritik Hastalık İlişkili Kortikosteroid Yetmezliği (Critical Illness-Related Corticosteroid Insufficiency, CIRCI)

213 Kostik Alımı

214 Üst Gastrointestinal Kanama

215 Akut Pankreatit

216 Ajitasyon, Deliryum, Deliryum Tremens

217 Travma Anestezisi

218 Yanık Hasarı

219 Toksikoloji

 

KISIM XIII. Hızlı Referans

220 Önemli Formüller

221 Ameliyathanede Yaygın Olarak Kullanılan İfadeler

222 TYD / İKYD / Pediatrik İYD

223 Malign Hipertermi 

ISBN9786059354479
Basım Yılı2017
Basım Sayısı1
Sayfa Sayısı954
Kitap DiliTürkçe
Yazar(lar)Arthur Atchabahian, Ruchir Gupta
Çeviri EditörüZekeriyya Alanoğlu, Ruslan Abdullayev

Yorum Yaz

Anestezi Kılavuzu

Anestezi Kılavuzu

Yorum Yaz